Voorwaarden deelname

Algemeen

1. De Fan Terp nei Syl wandeltocht, hierna te noemen het evenement, is een recreatieve wandeltocht zonder wedstrijdelement.

2. De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen.

3. Het meenemen van honden is niet toegestaan.

_____________

Deelname en inschrijving

4. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

5. De deelnemer verklaart zich ermee bekend te zijn dat deelname aan dit evenement een goede psychische- als fysieke gezondheid vereist en door hier aan deel te nemen hij of zij verklaart aan deze eis te voldoen.

6. Inschrijving geschiedt uitsluitend via de website van Fan Terp nei Syl; www.fanterpneisyl.nl

7. Limitering van de inschrijving kan plaatsvinden

8. Indien er na inschrijving wordt afgezien van deelname, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. Wel kan er een andere persoon met het deelnamebewijs aan de wandeltocht meedoen.

_____________

Aansprakelijkheid

9. De organisator c.q. het bestuur van Fan Terp nei Syl, hierna te noemen de organisatie, is niet aansprakelijk voor enige schade, op welke wijze dan ook ontstaan en in welke vorm dan ook geuit, als gevolg van zijn of haar deelname aan het evenement behoudens de schade ontstaan als direct gevolg van opzet en/of grove schuld toerekenbaar aan de organisatie.

10. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan of verlies van bezittingen dan wel eigendommen van de deelnemers.

11. Hetgeen bepaald in artikel 9 van dit reglement omtrent de uitsluiting van aansprakelijk heeft betrekking op elke vorm van directe- en/of indirecte schade waaronder doch niet uitsluitend de (ernstige) schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

12. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade aan derden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen en/of nalaten met betrekking tot zijn of haar deelname aan het evenement.

13. De deelnemer dient bij deelname aan het evenement in ieder geval afdoende verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid bij schade aan derden en schade die de deelnemer (of nabestaande) mocht lijden als gevolg van ziekte, letsel of overlijden door deelname aan het evenement.

_____________

Intellectueel eigendom

14. Door deelname aan het evenement verleent de deelnemer zijn of haar toestemming aan de organisatie voor het maken, opnemen, vastleggen, gebruiken, bewerken en/of openbaren dan wel verspreiden van foto’s, video’s en/of ander beeld- en geluidmateriaal van de deelnemer waarbij het materiaal door de organisatie kan worden ingezet voor promotionele- en/of commerciële doeleinden.

15. Het in artikel 14 van dit reglement benoemde materiaal blijft in eigendom van de organisatie.

_____________

Persoonsgegevens

16. De deelnemer verleent door inschrijving voor het evenement toestemming aan de organisatie tot gebruik van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.

_____________

Overige bepalingen

17. De organisatie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in routes, locatie startplaatsen en start- en/of finishtijden. De organisatie behoudt zich eveneens het recht voor om het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten wegens extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden gevergd. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van de inschrijfgelden.

18. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.

19. Door zich in te schrijven voor dit evenement verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met hetgeen in dit reglement bepaald.

20. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van het evenement.

21. Op dit reglement en de door deelname aan dit evenement ontstane rechtsbetrekkingen is het Nederlands recht van toepassing.

22. In geval van geschillen treden de deelnemer en de organisatie eerst in overleg teneinde een beëindiging langs de minnelijke weg te bewerkstelligen alvorens zich hiervoor te wenden tot de bevoegde rechtbank.

_____________

Tot slot:

Geniet van de wandeling, van het landschap, van de muziek en van elkaar!